“Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75% czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Umożliwimy także zgłoszenie robót budowlanych przez internet” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązania w zakresie dopłat do wynajmowanych mieszkań są następujące:

– Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią koronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu (będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych). Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwali na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań.

– Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75% czynszu). Będą wypłacane przez 6 miesięcy. Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25% niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

– Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r. Będą one mogły być przyznane wraz z dodatkiem mieszkaniowym także za okres wstecz, tj. od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany w budownictwie społecznym obejmują:

– Podwyższone zostanie bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%).

– Wsparcie będzie mogło być uruchomione na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze są wypłacane dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy.

– Do 50% podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Do 50% zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

– Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w odnawialne źródła energii, termomodernizację lub poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

– Wprowadzone zostaną premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.).

– Wprowadzone zostaną “wakacje czynszowe” dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS.

– W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.

– Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie “Mieszkanie na start.” Dopłaty do czynszów będą szansą dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. Dopłaty do czynszu będą dostępne również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.

– Umożliwione zostanie finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości:

– Zwiększona zostanie możliwość działania Krajowego Zasobu Nieruchomości. KZN będzie mógł tworzyć i przystępować do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego

– W KZN powstanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego. Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na tworzenie przez KZN Towarzystw Budownictwa Społecznego lub obejmowanie w nich udziałów. Środki Funduszu będą pochodziły ze zbycia nieruchomości KZN, które przeznaczane byłyby na wsparcie inwestycji w ramach TBS (w zamian za objęcie udziałów).

– Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji TBS lub z udziałem KZN.

Wreszcie, wprowadzone zostaną procedury budowlane załatwiane przez internet. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dokonuje cyfryzacji czynności realizowanych w procesie inwestycyjno – budowlanym:

– Pojawi się możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Umożliwi to obywatelowi załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Wprowadzona zostanie możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów.

– Inwestor będzie korzystał z rządowej strony internetowej, która będzie udostępniała tworzony w GUNB generator. Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek, wymieniono w komunikacie.

tekst/fotografia;forsal/nieruchomości