Umowa najmu okazjonalnego lokalu

Umowa najmu okazjonalnego lokalu

Wzór umowy najmu okazjonalnego, wraz ze wszystkimi załącznikami znajdą Państwo poniżej. Zapraszamy do korzystania i modyfikowania. Proponujemy  skopiować zawartość i edytować w programie Microsoft Word, lub darmowym LibreOffice. Ważnym elementem jest oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu.  

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU
zawarta w dniu ……………………….. r. w ………………………………………………………….., pomiędzy:
………………………………………. Pesel ……………………………….. Dowód osobisty …………………….
adres zamieszkania ………………….………………………………………………………………………………
nieprowadzącym/cą/ymi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali,
zwanym/ą/ych dalej Wynajmującym,
a
………………………………..….…. Pesel ……………………………….. Dowód osobisty /Numer karty
pobytu/ Numer paszportu* …………………………………………………………………………….……………..
adres zamieszkania …………….……………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Najemcą
zwanymi łącznie Stronami.
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest najem ………… m2
, lokalu mieszkalnego nr ………, o powierzchni całkowitej
………… m2 w ……………………… przy ul …………………………………….……………….
2. Wynajmujący oświadcza, że dla lokalu opisanego w §1 ust. 1 Sąd Rejonowy w …….………………….
Wydział ……….. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ………………………………………,
aktualny wydruk treści księgi wieczystej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Wynajmujący wyda Najemcy opisany powyżej lokal do używania w celach mieszkaniowych wraz ze
znajdującym się w nim wyposażeniem.
4. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 ust. 1.
5. Najemca oświadcza, że będzie jedyną osobą zamieszkującą w lokalu określonym w § 1 ust. 1/będzie
wynajmował lokal wraz z osobami:
a) ………………………………..….…. Pesel ……………………………….. Dowód osobisty /Numer
karty pobytu/ Numer paszportu* …………………………………………………………………………..
b) ………………………………..….…. Pesel ……………………………….. Dowód osobisty /Numer
karty pobytu/ Numer paszportu* …………………………………………………………………………..
c) ………………………………..….…. Pesel ……………………………….. Dowód osobisty /Numer
karty pobytu/ Numer paszportu* …………………………………………………………………………..
6. Najemca nie może podnajmować lokalu mieszkalnego ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim
w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
7. Wynajmujący oświadcza, że lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby
utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy wynikających z niniejszej umowy.
* Niepotrzebne skreślić
8. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, a także z jego wyposażeniem.
9. Strony oświadczają, że stan techniczny lokalu, jego wyposażenie, wskazania liczników oraz ilość
kompletów kluczy przekazanych Najemcy zostanie szczegółowo opisana w protokole zdawczoodbiorczym, który sporządzony zostanie w dniu wydania lokalu Najemcy. Wzór protokołu stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
10. Najemcy zostanie przekazana dokumentacja fotograficzna lokalu mieszkalnego, zamieszczona na
urządzeniu typu flash. Dokumentacja ta zostanie przekazana w dniu wydania lokalu, a fakt ten zostanie
ujęty w protokole zdawczo-odbiorczym.
§ 2
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia ………………… r. do dnia
………………… r.
2. Wydanie lokalu nastąpi w dniu ………………… po przedłożeniu przez Najemcę oświadczenia w formie
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu
używanego na podstawie niniejszej umowy, o którym mowa w art. 19 a ust. 2, pkt. 1 ustawy o ochronie
praw lokatora z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733, z późn. zm.) stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
§ 3
1. Wysokość miesięcznego czynszu za wynajem lokalu określonego w § 1 ust. 1 Strony określają na
kwotę ………….……………. zł (słownie: ………………………..……………………………………………
i 00/100 złotych) w stosunku miesięcznym.
2. Najemca zobowiązany jest uiszczać kwotę określoną w § 3 ust. 1 z góry do dnia 10-ego każdego
miesiąca.
3. Najemca będzie uiszczał czynsz przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego numer:
…………………………………………………………………………… w banku …………………….……….
4. Najemca zobowiązany jest ponosić (oprócz czynszu na rzecz Wynajmującego w wysokości określonej
w § 3 ust. 1), co miesiąc, opłaty niezależne od właściciela związane z korzystaniem z lokalu (a należne
Wspólnocie Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej) w wysokości ……………………………. złotych,
a w szczególności:
a) zaliczki eksploatacyjne z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną;
*
b) opłaty z tytułu wywozu śmieci;*
c) opłaty na fundusz remontowy;*
d) zaliczki na zużycie wody zimnej i ciepłej;*
e) zaliczki za korzystanie z ogrzewania.*
Rozliczenie powyższej opłaty będzie następować ……. razy w roku w oparciu o zużycie, odczyty
liczników oraz rachunki wystawione przez Wspólnotę Mieszkaniową/Spółdzielnię Mieszkaniową.
* Niepotrzebne skreślić
5. Najemca zobowiązany jest ponosić (oprócz czynszu na rzecz Wynajmującego w wysokości określonej
w § 3 ust. 1), co miesiąc, opłaty niezależne od właściciela związane z korzystaniem z lokalu z tytułu
zużycia mediów w wysokości ……………….. złotych, a w szczególności:
a) zużycia energii elektrycznej i gazu;*
b) zużycia wody zimnej i ciepłej;*
c) wykorzystania centralnego ogrzewania;*
d) internet.*
Rozliczenie powyższej opłaty będzie następować co miesiąc w oparciu o zużycie, odczyty liczników
oraz rachunki wystawione przez dostawców mediów.
Opłaty powyższe będą wnoszone przez Najemcę na rachunek bankowy Wynajmującego.
Wynajmujący będzie pośredniczył w przenoszeniu opłat bezpośrednio na konto dostawców mediów.
6. Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, wypowiadając jego wysokość z 2 miesięcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 4
1. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego na pokrycie należności z tytułu:
a) zaległości w zapłacie czynszu za najem lokalu na dzień jego opróżnienia;
b) zniszczenia lokalu lub jego wyposażenia w trakcie używania przez Najemcę (nie obejmuje to
zniszczeń lokalu i wyposażenia wynikających z normalnego korzystania z nieruchomości oraz
znajdujących się w niej ruchomości);
c) ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, Najemca wpłaci Wynajmującemu
kaucję w wysokości ……………….. złotych (słownie: ……………………………………………………….
……………………….. i 00/100 złotych).
2. Kaucja zostanie przekazana w gotówce Wynajmującemu w dniu podpisania niniejszej Umowy, fakt ten
Wynajmujący potwierdza podpisując niniejszą umowę.
3. Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję w terminie miesiąca od dnia wydania mu przez Najemcę lokalu,
po uprzednim rozliczeniu przysługujących mu należności lub kosztów określonych w § 4 ust. 1.
4. W przypadku zalegania przez Najemcę z opłatami w trakcie trwania Umowy, Wynajmujący ma prawo
zaliczyć odpowiadającą opłacie część kaucji na wymagalne należności. O dokonaniu zaliczenia
Wynajmujący zawiadomi Najemcę w terminie 3 dni od dokonania operacji. Zawiadomienie powinno
być dokonane w formie pisemnej.
5. W sytuacji określonej w § 4 ust. 4 Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do wysokości
określonej w § 4 ust. 1 Umowy w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.
6. W przypadku niewpłacenia całości kaucji w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejsza Umowa uznana
jest za niezawartą.
§ 5
1. Wynajmujący zobowiązany jest do:
a) zgłoszenia zawarcia niniejszej Umowy właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie
14 dni oddnia zawarcia umowy;
* Niepotrzebne skreślić
b) przedstawienia Najemcy potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;
c) wydania Najemcy lokalu na warunkach niniejszej umowy;
d) sporządzenia, przy udziale Najemcy, protokołu zdawczo-odbiorczego z wydania lokalu.
2. Najemca zobowiązany jest do:
a) korzystania z lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe;
b) utrzymania należytego stanu sanitarnego, technicznego i estetycznego lokalu i jego wyposażenia;
c) przeprowadzania bieżącej konserwacji i napraw lokalu na własny koszt;
d) przeprowadzenia na własny koszt drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowania ścian, podłóg
oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych;
e) niedokonywania, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmian naruszających substancję lokalu;
f) zawiadamiania Wynajmującego o wszelkich usterkach i wadach lokalu oraz konieczności
przeprowadzenia napraw, które obciążają Wynajmującego.
g) przestrzegania zasad współżycia społecznego (oraz Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty
Mieszkaniowej);
h) dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego
korzystania;
i) udostępnić Wynajmującemu lokal do wglądu, przy czym Wynajmujący może dokonać wglądu jedynie
w obecności Najemcy. Strony zgodnie postanawiają, że przeglądy będą się odbywać nie częściej niż
raz w miesiącu.
j) niezwłocznego udostępnienia lokalu w celu usunięcia przez Wynajmującego lub odpowiednie Służby
awarii mogącej wywołać szkodę. W przypadku nieobecności Najemy lub odmówienia przez niego
dostępu do lokalu, Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, Straży
Miejskiej lub Straży Pożarnej. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność Najemcy, Wynajmujący
jest obowiązany zabezpieczyć lokal I znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia Najemcy;
z czynności tych sporządza się protokół.
k) udostępnić lokal Wynajmującemu w celu wykonania prac i remontów obciążających
Wynajmującego, a także zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę;
l) naprawienia szkód powstałych z jego winy.
§ 6
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
2. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie Umowy, pod rygorem nieważności, powinno być dokonane w formie pisemnej.
4. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku:
a) używania przez Najemcę lokalu w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem;
b) niedbania przez Najemcę o należyty stan techniczny, estetyczny i sanitarny lokalu i jego
wyposażenie w sposób narażający lokal i wyposażenie na uszkodzenie albo inną formę utratę
wartości;
c) wykraczania przez Najemcę w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu oraz
zasadom współżycia społecznego, w szczególności gdy Najemca dopuszcza się niszczenie urządzeń
przeznaczonych do wspólnego korzystania;
d) dopuszczenia się przez Najemcę zwłoki w zapłacie czynszu, nieuzupełnieniu kaucji lub innych opłat
za używanie lokalu;
e) dokonania przez Najemcę wynajęcia, podnajęcia albo oddania do bezpłatnego używania lokalu lub
jego części bez wymaganej pisemnej zgody Właściciela.
5. Naruszenie któregokolwiek z zapisów § 6 ust. 4 oraz nieusunięcie jego skutków w terminie 7 dni będzie
jednoznaczne z rozwiązaniem umowy, bez uprzedniego wzywania do powyższego.
6. Najemca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku niewywiązania się przez Wynajmującego
z obowiązku okazania dokonania zgłoszenia zawarcia Umowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
pomimo skierowania przez Najemcę wezwania na piśmie.
7. W okresie od dnia dostarczenia wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron do dnia, w którym
nastąpi zwrot Przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu okazanie
lokalu potencjalnym nowym najemcom, po uprzednim ustaleniu terminu.
§ 7
1. Najemca oświadcza, że po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, wyprowadzi się do lokalu
wskazanego w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Najemca poddaje się dobrowolnie egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu
używanego na podstawie niniejszej Umowy w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego
sporządzonym na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem Wynajmującego. Odpowiednie
oświadczenie, sporządzone w formie aktu notarialnego na koszt Najemcy, stanowić będzie Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Najemca zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialnie poświadczone Oświadczenie
Najemcy o poddaniu się egzekucji, najpóźniej do dnia ………………….. r. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 1 powyżej Najemca jest
obowiązany, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać
Wynajmującemu inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej
dotyczące tego nowego lokalu, pod rygorem prawa Wynajmującego wypowiedzenia niniejszej Umowy,
z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 8
1. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia lokalu i wydania go Wynajmującemu, wraz z wyposażeniem,
w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy najmu, w stanie niepogorszonym
z uwzględnieniem normalnego zużycia.
2. W przypadku, gdy po opuszczeniu lokalu przez Najemcę w lokalu pozostaną rzeczy wniesione przez
Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy.
3. Jeżeli Najemca nie wyda lokalu w terminie określonym w § 8 ust. 1, obowiązany będzie uiszczać na
rzecz Wynajmującego odszkodowanie odpowiadające wysokości dwukrotności czynszu, jaki właściciel
mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokryje poniesionych strat,
Wynajmujący może żądać od Najemcy odszkodowania uzupełniającego.
4. Jeżeli po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu,
Wynajmujący doręczy Najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie. Żądanie to
wysłane zostanie na adres stałego pobytu Najemcy listem poleconym lub email.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do opróżnienia Lokalu Wynajmujący ma prawo złożyć
do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu określonemu § 7 ust. 2
niniejszej Umowy.
§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla
miejsca położenia Lokalu.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
5. Sposób komunikacji stron umowy.
a) Wynajmujący:
Nr telefonu: ………………………………….
E-mail: ……………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………….………………………………………
b) Najemca:
c) Nr telefonu: ………………………………….
E-mail: ……………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………….…………………………………
6. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianie danych wskazanych w punkcie § 10 pkt. 5
……………………………………………. …………………………………………….
/Wynajmujący/ /Najemca/
Załączniki:
1. Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu. Akt notarialny
Rep. A ………………………………………………………………..
2. Oświadczenie Najemcy zawierające wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opróżnienia
lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
3. Oświadczenie właściciela lokalu, do którego Najemca będzie mógł przenieść się w razie ustania stosunku najmu.
4. Protokołu zdawczo-odbiorczy.
5. Wydruk Księgi Wieczystej z dnia zawarcia umowy.

Umowa najmu okazjonalnego pdf wzór

Umowa najmu okazjonalnego word wzór 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu

Świadczymy usługi wspierające i zabezpieczające właścicieli apartamentów, developerów i pośredników nieruchomości.Więcej informacji mogą Państwo znaleźć nas stronie głównej Exmiter, która opisuje też dodatkowe umowy i negocjacje eksmisyjne lub kontaktując się bezpośrednio z infolinią zabezpieczenia wynajmu pod numerem 22 122 12 72

Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Facebook