Urząd Skarbowy – wzory zgłoszenia, oświadczenia i inne

Przydatne wzory zgłoszenia i oświadczenia, które przedstawia się urzędowi skarbowemu.

Szanowni Państwo, na poniższej stronie znajdą Państwo zgłoszenie oraz oświadczenie przydatne podczas procesu zgłoszenia najmu swojego lokalu.  Dokument ten będzie przydatny dla urzędu skarbowego, gdy zadeklarujesz, że wynajmujesz swój apartament, lokal, mieszkanie. Dokument ten można po prostu skopiować i wykorzystać.

Dokumenty można zgłosić rządową platformą EPUAP.

Jeśli mają państwo problemy z lokatorami i poszukują firmy zajmującej się negocjacjami lokatorskimi, zapraszamy do kontaktu przez nasz portal Exmiter.

Wzory niezbędnych pism

Warszawa, dnia ………… 2020 roku

Właściciel lokalu mieszkalnego:

………………………

Ul. ……………….

 • Warszawa

Pesel ……………………….

                                                                       Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                       w Warszawie

                                                                       00-000 Warszawa

 

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego

(termin na zgłoszenie: 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu)

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz.U. Nr 71, poz. 733) z późniejszymi zmianami uprzejmie zawiadamiam o zawarciu w dniu ……………….. 2020 roku umowy najmu okazjonalnego lokalu położonego w …………………. Przy ul. ……………… nr ……………. .

 

 

Podpis właściciela lokalu:

 

……………………………………………………..

———————————————————————– 

 

 

Warszawa, dnia ………… 2020 roku

Właściciel lokalu mieszkalnego:

…………………..

Ul. ……………….

 • Warszawa

Pesel ……………………….

                                                                       Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                       w Warszawie

                                                                       00-000 Warszawa

Zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania

Na podstawie art. 1b w związku z art. 9 ust. 4 i art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930), składam oświadczenie o wyborze do osiąganych przeze mnie przychodów z najmu, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych począwszy od roku 2020.

 

Podpis składającego oświadczenie:

…………………………………….

———————————————————————– 

 

 

Warszawa, dnia ………… 2020 roku

Właściciele lokalu mieszkalnego:

……………………..

Ul. ……………….

 • Warszawa

Pesel ……………………….

………………………..

Ul. …………………..

 • Warszawa

Pesel: ……………..

                                                                       Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                       w Warszawie

                                                                       00-000 Warszawa

 

Oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu

przez jednego z małżonków

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczamy, że począwszy od roku podatkowego 2020 przychody z najmu nieruchomości stanowiących wspólność majątkową małżeńską będą opodatkowywane zryczałtowanym podatkiem od przychodów przez …………. Jednocześnie oświadczamy, że między nami istnieje wspólność majątkowa małżeńska.

 

Imię nazwisko ……………………..

 

Imię nazwisko ………………………….

 

———————————————————————–

 

 

Warszawa, dnia ………….. 2020 roku

Exmiter ….

 

 

Oświadczenie właściciela lokalu

do którego Najemca będzie mógł się przenieść w razie ustania stosunku najmu

 

 

Niniejszym spółka, jako właściciel nieruchomości położonej w …. przy ul. …., oświadcza, że  wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy ………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………. wydanym przez ……………. , data ważności dowodu …………….. , nr pesel …………….  i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

 

…………………………………………………………..

podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

/załącznik nr 3/

———————————————————————–

 

 

Warszawa, dnia …………. 2020 roku

Najemca:

………………………….

Oświadczenie najemcy

wskazujące lokal, w którym będzie mógł zamieszkać wraz z osobami z nim zamieszkującymi W przypadku obowiązku opróżnienia lokalu będącej przedmiotem umowy najmu

 

Niniejszym, jako Najemca lokalu położonego w …………………………………… przy ul. …………………………………… oświadczam, że w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego zobowiązany jestem opuścić, opróżnić i wydać Wynajmującemu przedmiotowy lokal oraz przenieść się wraz z osobami zamieszkującymi, do lokalu położonego w …………………………………… przy ul. ……………………………………, którego właścicielem jest …………Exmiter …………………………

 

Podpis najemcy:

……………………………………………………………

 

 

/załącznik nr 2/

———————————————————————–

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALU

 

W dniu ……………………….roku w lokalu mieszkalnym przy ul. …………..stanowiącym przedmiot najmu zgodnie z Umową Najmu Okazjonalnego Lokalu z dnia ……………..roku stawili się:

………………………………….. jako Przekazujący

oraz

…………………………………….jako Przejmujący

oraz

……………………………………. jako Świadkowie.

 

Przekazujący oddaje w najem, a Przejmujący przejmuje w najem przedmiotowy Lokal, na dowód czego sporządzono niniejszy Protokół.

 

Strony potwierdzają ponadto, że:

 1. Lokal wyposażony jest w przedmioty i meble, których spis znajduje się Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.
 2. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu wyposażenia lokalu:
  1. ……………………………….

 

 1. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, szczegółowo przedstawionym w dokumentacji fotograficznej stanowiącej Załącznik nr 2 niniejszego Protokołu.
 2. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu technicznego lokalu:
  1. ……………………………
 3. Stany liczników na dzień podpisania protokołu:
  1. stan licznika energii elektrycznej numer:
  2. stan licznika wody zimnej (ZW) numer:
  3. stan licznika wody ciepłej (CW) numer
  4. stan licznika centralnego ogrzewania (CO) numer:
 4. Przekazujący wydaje Przejmującemu:
  1. Dwa komplety kluczy do zamków w Lokalu.
  2. Jeden pilot do bramy garażowej.
 5. Przekazujący informuje Przejmującego, iż numer kodu wejściowego do domofonu to: …..
 6. Inne ustalenia i potwierdzenia Stron:

 

Podpisy:

 

Przekazujący:                                                                                                      Przejmujący:

………………………………..                                                                            ………………………………….

Świadkowie:

………………………….                      …………………………….

 

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Lista wyposażenia Lokalu.

Załącznik nr 2 – USB / Płyta CD/DVD z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą stan lokalu oraz stan jego wyposażenia.

 

/załącznik nr 5/

———————————————————————–

 

 

Repertorium A Nr      /2020

 

AKT NOTARIALNY

Dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx roku (xxxxx.2020 r.) przede mną imię i nazwisko – notariuszem w Warszawie, w mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. …………………… stawił się: ———————————————————————–

 1. IMIE NAZWIKO, syn XXXX i XXXX, legitymujący się dowodem osobistym seria i Nr AAA 000001 z datą ważności do dnia XXXXX r., PESEL: 00000000000, według oświadczenia zamieszkały: XXXXXXXXXXXXXX. ———————————————

Tożsamość stawającego stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego przy nazwisku, adres zamieszkania zaś na podstawie oświadczenia. ————-

Stawający złożył wobec mnie następującej treści: —————————————————-

OŚWIADCZENIE

 • 1.

IMIĘ I NAZWISKO oświadczył, że: ——————————————————————–

1) w dniu 10.4.2019 r. zawarł z XXXXXXXXXXXXXXXX, córką XXX i XXXX, legitymującą się dowodem osobistym seria i Nr XXX z datą ważności XXXXX r., PESEL: 00000000000 – umowę najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego Nr XX znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w XXX przy ul. XXXXX, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz przedpokoju, przy czym umowa ta obowiązuje przez czas określony, tj. od dnia XXXXX r. do dnia XXXXXX r., ——-

2) XXXXXXX jako wynajmująca zażądała poddania się przez najemcę egzekucji co do obowiązku wydania i opróżnienia lokalu. ——————————————-

 • 2.

XXXXXXX oświadczył, że: ———————————————————————–

1) zobowiązuje się do opróżnienia i wydania na rzecz XXXXXXX, córki XXXX i XXXX, PESEL: 00000000000, opisanego wyżej lokalu Nr XX w XXX przy ul. XXX XX, w terminie wskazanym w żądaniu określonym w art. 19d ust. 2 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ——————————————————————

2) w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – co do obowiązku opróżnienia i wydania na rzecz XX XX XX, córki XXX i XXX, PESEL: 00000000000, lokalu Nr XX w XXX przy ul. XXX XX, w terminie wskazanym w żądaniu określonym w art. 19d ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, poddaje się egzekucji, dodając, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jest doręczenie jemu oświadczającemu (jako dłużnikowi) żądania wierzyciela określone w art. 19d ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. —————————–

 • 3.

Notariusz pouczył stawającego o treści art. 777 i 1046 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 19a i n. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. —————————————————————————-

 • 4.

Koszty tego aktu ponosi stawający. Wypisy tego aktu wydawać należy stawającemu oraz każdoczesnym uprawnionym do wskazanego wyżej prawa do lokalu – bez ograniczeń.

 • 5.

Do pobrania: —————————————————————————————————–

1) tytułem taksy notarialnej na podstawie art. 19a ust. 7 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) – kwota XXXX,XX zł, ————————————-

2) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 5, 19a, 41 i 146aa pkt 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług)(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – od kwoty XXX,00 zł – VAT 23% – kwota XXXXzł. ———————————–

Powyższe nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów tego aktu notarialnego. ———–

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ——————————————————–

 

/załącznik nr 1/

do pobrania

Zgloszenie pdf do US i inne

MM_Zgloszenie word  do US i inne

 

 

Warszawa, dnia …………. 2020 roku

Najemca:

………………………….

 

Oświadczenie najemcy

 

Niniejszym, jako Najemca lokalu położonego w …………………………………… przy ul. …………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celu umieszczenia w RDL Rejestr dzikich lokatorów w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego z mojego powodu,(warunki umowy).

 

Podpis najemcy:

……………………………………………………………

/załącznik nr 6/

do pobrania

Oświadczenie pdf RDL lokatora

Oświadczenie word RDL lokatora

 

*nazwa miasta Warszawa jest tylko wzorem/pisma należy kierować do odpowiednich US w swoim rejonie

Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Facebook